fbpx

/ Splošni pogoji nagradnih iger (FB/IG)

Splošni pogoji nagradnih iger (FB/IG)Pogoji nagradnih iger – Facebook in Instagram
POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradnih iger na družbenih omrežjih (ŠUS Eurofitness Facebook in Mister brada Instagram)

1. Podatki o organizatorju nagradnih iger
Organizator aktivacije in nagradnih iger ŠUS Eurofitness (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje ŠUS Evrofitness d.o.o., Vodnikova cesta 155, Ljubljana(v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ŠUS Eurofitness in naših partnerjev. V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger. Pri nagradnih igrah Facebook in Instagram na noben način nista sponzorja, v njej ne sodelujeta in je ne prirejata.

2. Sodelujoči
Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja ŠUS Evrofitness d.o.o., Vodnikova cesta 155, Ljubljana, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s prijavo naŠUS Eurofitness e-novice in ni odvisno od nakupa kateregakoli izdelka ali storitev ŠUS Eurofitness.

3. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnih iger, ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Pogoji so objavljeni spletni strani www.sus-euroftness.si.

Žreb nagrajencev organizatorja je dokončen, zoper njega ni mogoča pritožba in ga ni potrebno utemeljiti. Nagradne igre potekajo v skladu s slovensko zakonodajo, splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre pa pričnejo veljati z dnem 1. 12. 2022 do preklica.

4. Način sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na Facebook strani ŠUS Eurofitness ali na Instagram strani ŠUS Eurofitness pod posamezno Facebook ali Instagram objavo ustrezno odgovoriti na vprašanje (komentirati objavo) oz. rešiti nalogo po navodilih. Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar je upravičen le do ene nagrade.

5. Čas trajanja nagradne igre, nagradni sklad in davčne obveznosti
Nagradne igre imajo ob posamezni objavi na Facebooku ali Instagramu natančno opredeljen čas trajanja igre, obenem se v posamezni objavi opredeli tudi nagradni sklad (vrednost nagrade). Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro podaljša ali skrajša, kar bo objavil na Facebooku oziroma Instagramu. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede pokrovitelj/organizator, ki zagotovi nagrado.

6. Določanje nagrajencev in pravica do podelitve nagrade
Nagrajence se določi z žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so na Facebook ali Instagram strani pod posamezno objavo ustrezno odgovorili na vprašanje, ki je zapisano v objavi, in sicer bo potekalo v roku, kot izhaja iz posamezne objave . Žrebanje ne bo javno, rezultati žrebanja so dokončni.

Nagrada se podeli, razen če nagrajenci Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne izpolnjujejo ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade svojih podatkov ne pošljejo organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.
V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajence o postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti v komentarju pod posamezno Facebook ali Instagram nagradno igro. Nagrajenci so dolžni organizatorju na elektronski naslov sus@surofitness.com ali v zasebno sporočilo ŠUS Eurofitness Facebooka ali ŠUS Eurofitness Instagrama javiti svoje podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v roku 3 delovnih dni. Nagrajenci nagrado prejmejo po navadni ali e-pošti. Nagrado bo organizator na lastne stroške poslal na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

8. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:
• nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
• nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka ali Instagrama,
• izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo,
• nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
• spore glede lastništva izžrebanih nagrad,
• kakršne koli posledice ob prevzemu in koriščenju nagrade,
• morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega, poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

9. Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati, v njej ne bo mogel sodelovati.

Nagrajenci morajo za namen podeljevanja nagrade upravljavcu na njegov poziv posredovati podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, se šteje, da odstopajo od nagradne igre in nagrade ne morejo prejeti.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na sus@eurofitness.com ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).

Facebook oziroma Instagram sta samostojna upravljavca osebnih podatkov v okviru lastnih splošnih pogojev in politike zasebnosti, ki jih uporabnik sprejme, ko ustvari svoj Facebook oziroma Instagram račun. Upravljavec nima vpliva na obdelavo podatkov, ki jo v zvezi z uporabniškimi računi izvajata Facebook oziroma Instagram.

10. Ostale določbe
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger organizator veljavne objavi na spletni strani www.sus-eurofitness.si. Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in se z njo strinja.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

WordPress Image Lightbox