fbpx

/ Splošni pogoji

Splošni pogojiPRAVILA ŠPORTNEGA CENTRA ŠUS EUROFITNESS
Ljubljana, 1.9. 2022

Pravila športnega centra veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju »stranka«) in družbo ŠUS Evrofitnes d.o.o., ki vodi športni center ŠUS Eurofitness (v nadaljevanju »center«). Razmerje med stranko in centrom urejajo poleg veljavne zakonodaje vsa pravila športnega centra ŠUS Eurofitness ter vsa ostala določila in cenik.

SPLOŠNA PRAVILA
1. Članstvo v centru začne veljati, ko se izpolne prijavni obrazec ali članska pogodba in plača članarina ter izbrana vadnina. Ob sklenitvi članstva se je potrebno izkazati z osebnim dokumentom in se fotografirati. Dovolj je le vpogled v osebni dokumet. Pri vstopu v športni center je obvezna uporaba personalizirane zapestnice, ki je v lasti stranke.
Stranke lahko izbirajo med naslednjimi vadninami, ki so glede koriščenja ponujenih storitev različno časovno omejene.
CELODNEVNA VADNINA: možen vstop ves čas obratovanja;
DOPOLDANSKA VADNINA: možen vstop vsak dan do 13.00 ure;
VADNINA ZA STAREJŠE, ŠTUDENTE IN DIJAKE : možen vstop vsak dan do 16.30 ure.
Glede na izbrano vadnino je omejen čas vstopa, čas trajanja vadbe ni omejen. Vse zgoraj omenjene vadnine se lahko sklepajo za mesec dni ali eno leto. Vstop je možen tudi izven časovne omejitve za posamezno vadnino, vendar se vstop dodatno obračuna po veljavnem ceniku.

2. Članstvo v centru je osebno in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo. Vsi člani morajo upoštevati pravila, ki pogojujejo članstvo v športnem centru. Osebje športnega centra ima pravico zahtevati od stranke pri vstopu, da se mora le ta identificirati z osebnim dokumentom.
Član je s podpisom članske pogodbe seznanjen, da so tako zbrani osebni podatki potrebni za izvršitev obveznosti in določil iz Splošnih pravil ŠUS Eurofitness (ime in priimek člana, datum rojstva, naslov, telefon in e-pošta).

3. Center je odprt od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00 ure, v soboto in nedeljo pa od 9.00 do 21.00 ure. Športne prostore centra (fitness, dvorana, Spa center) je potrebno zapustiti 10 minut pred iztekom obratovalnega časa, garderobe pa najkasneje 10 minut po preteku obratovalnega časa. V času dela prostih dni, je center zaprt oz. obratuje po predhodno objavljenem obratovalnem času. Pridružujemo si pravico do spremembe obratovalnega časa.

4. Otrokom mlajšim od 14 let samostojna vadba v centru ni dovoljena. Predhodno se je o vadbi osebe mlajše od 14 let potrebno pogovoriti z osebjem športnega centra.

5. Neplavalcem in otrokom mlajšim od 14 let, je vstop v Spa center dovoljen le v za to določenih terminih, v času plavalnih tečajev ter otroškega plavalnega Živ Žava in v primeru individualne ure plavanja z našimi plavalnimi učitelji.

6. Vstop v športni center je dovoljen le:
– včlanjenim strankam, ki plačajo članarino in izbrano vadnino,
– strankam ki plačajo dnevno vadnino oz. enkratni obisk,
– otrokom in njihovim spremljevalcem, ki obiskujejo otroške programe,
– organiziranim skupinam, ki se dogovorijo za koriščenje določenih aktivnosti in jih predstavlja polnoletna oseba.

7. Vsi člani morajo upoštevati navodila, ki veljajo v športnem centru. Dolžni so skrbeti za nemoteno vadbo drugih članov ter gojiti skrben odnos do lastnine centra in do ostalih vadečih ter zaposlenih. V kolikor član športnega centra ne spoštuje pravil, namerno povzroči škodo na objektu, fizično ali verbalno škoduje strankam ali zaposlenim, je lahko po presoji odgovorne osebe to pogoj za izgubo oz. prenehanje veljavnosti članstva v športnem centru. Prenehanje veljavnosti članstva z izključitvijo izreče odgovorna oseba – direktor Športnega centra, ki v obvestilu tudi navede razlog za izključitev.

8. Vsi uporabniki se morajo obnašati odgovorno do ostalih članov.

9. Vsi uporabniki morajo upoštevati navodila zaposlenih v športnem centru in vsa obvestila, pravila in predpise, ki so javno objavljeni v športnem centru ŠUS Eurofitness.

10. Vstop v športne prostore (dvorane in Spa center) je dovoljen le v športni opremi (obvezni so čisti športni copati ter športne kopalke in natikači za uporabo Spa centra), obvezna je uporaba brisače pri vseh vrstah vadb. Po končani vadbi oz. po končani uporabi določenih rekvizitov so vadeči dolžni rekvizite za seboj pospraviti ter jih obrisati in dezinficirati. Pred vstopom v Spa center se je obvezno potrebno oprhati.

11. Odgovorni delavec centra ima pravico spremeniti urnik aktivnosti, glede na razpoložljivost kadra, opreme in pogojev dela. Odgovorni delavec ima pravico spreminjati cene vadnin.

12. V športnem centru ni dovoljeno fotografirati, snemati ali kako drugače motiti člane brez predhodne odobritve odgovorne osebe.

13. Kajenje, pitje alkohola in uživanje prepovedanih drog v športnem centru ni dovoljeno.

14. Vnašanje hrane in pijače v steklenih embalažah je dovoljeno le v družabnem prostoru pri recepciji. Vnašanje hrane in steklene embalaže v garderobe in športne prostore je prepovedano.

15. Vstop v center živalim ni dovoljen.

16. Vsem vadečim uporabnikom predlagamo, da se pred začetkom vadbe, ki zahteva večji napor, posvetujejo z zdravnikom oz. zato usposobljeno osebo. Ekstremen in prekomeren napor ali nepravilna vadba je lahko škodljiva za zdravje. Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja pravil in napačne vadbe, nismo odgovorni. Vadba poteka na lastno odgovornost. V kolikor ima stranka zdravstvene težave, zaradi katerih ne more obiskovati aktivnosti centra, nas mora o zdravstvenih težavah obvestiti (predložitev zdravniškega izvida je obvezna) v začetni fazi nekoriščenja naših storitev. V takšnem primeru lahko vadnino »zamrznemo« oz. računa ne bremenimo. Minimalna upoštevana odsotnost znaša 7 dni. Zamrznite, s strani odgovorne osebe potrjene vadnine, se obračuna kot dobropis pri plačilu naslednje vadnine. Možna je tudi predhodna zamrznitev vadnine zaradi predhodno javljene odsotnosti za največ en mesec na leto, odsotnost mora biti najmanj 15 dni pred pričetkom javljena na naslov ŠUS Evrofitness d.o.o., Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sus@eurofitness.com. Zamrznitev vadnine se obračuna po veljavnem ceniku.

ADMINISTRATIVNA PRAVILA
1. Članstvo v centru prične veljati ko se izpolni članska pogodba ter poravna članarina ter izbrana vadnina. Član je s podpisom vpisnega lista seznanjen, da so tako zbrani osebni podatki potrebni za izvršitev obveznosti in določil iz Splošnih pravil ŠUS Eurofitness (ime in priimek člana, datum rojstva, naslov, telefon in e-pošta).

2. Članarina in vadnina morata biti plačani pred vstopom v športni del objekta in pred pričetkom vadbe. Za vstop v športni center je potrebna zapestnica, ki mora biti v lasti stranke, zato jo je ob vpisu potrebno kupiti. To velja tudi za stranke, ki imajo letno vadnino za organizirane skupine.

3. S plačilom članarine ter vadnine postanete član športnega centra ŠUS Eurofitness za nedoločen čas in lahko neomejeno koristite vse aktivnosti našega športnega centra, skladno z vrsto vaše vadnine. S članstvom se zavežete, da boste plačevali vadnino, ki je lahko mesečna ali letna. Vadnina prične veljati z dnem vpisa in poteče po enem mesecu ali po enem letu. Nova vadnina se aktivira po poteku predhodne avtomatično, po enem mesecu ali po enem letu, stranka pa jo poravna ob svojem naslednjem obisku, oz preko sistema bančne bremenitve ali drugega načina plačila, ki ga ponuja center.

4. V kolikor ne želite podaljšati vadnine za naslednje plačilno obdobje v športnem centru, morate izpolniti obrazec za izpis članstva ali nas o tem pisno obvestiti po priporočeni pošti ali e-mailu najkasneje 15 delovnih dni pred iztekom vaše veljavne vadnine. V kolikor ne poravnate vaše vadnine, v 20. delovnih dneh po poteku vaše predhodnje, ali pa nas o razlogu vaše upravičene odsotnosti ne obvestite, avtomatsko izgubite članstvo v našem športnem centru. V kolikor želite po tem ponovno koristiti naše usluge, se morate ponovno včlaniti in ponovno plačati članarino, šele nato vam bo vstop v center omogočen. Ravno tako je potrebno najkasneje 15 delovnih dni pred iztekom vaše vadnine javiti morebitno spremembo vrste vaše vadnine. Ob pričetku plačilnega obdobja (ko se v našem sistemu generira nov račun za naslednje obdobje) sprememba ni več možna, spremembe bomo lahko upoštevali v naslednjem plačilnem obdobju.

5. Članska pogodba, ki se sklepa za nedoločen čas, z možnostjo prekinitve vsaj 15 dni pred iztekom mesečnega ali letnega obdobja, vam omogoča plačilo mesečne vadnine preko direktnih bančnih bremenitev ali drugega plačilnega sistema, ki ga ponuja center. Pogodba se lahko prekine do 15 dne v mesecu za prihodnji mesec, pisno s priporočeno pošto, ali pa s posredovanim email sporočilom. V kolikor nam izpisa članstva ne boste sporočili vam bomo posledično podaljšali vadnino za naslednje plačilno obdobje ali koledarsko leto. Sprememba vrste vadnine za stranke, ki imajo sklenjeno letno pogodbo, ni možna, izjemoma lahko morebitno spremembo odobri odgovorna oseba centra najmanj 15 dni pred iztekom.

6. Vadnina za organizirane skupine, je oblika vadnine, ki jo lahko koristijo podjetja, oz. organizirane skupine in je primerna za skupine 5. oseb ali več. Vadnina za organizirane skupine omogoča neomejeno koriščenje naših storitev za 5 ali več oseb. Podrobnosti vadnine se predhodno določijo na podlagi dogovora z odgovorno osebo.

7. V primeru izpisa iz športnega centra vstopne članarine oz. plačane vadnine strankam ne vračamo, ravno tako ne vračamo sredstev za plačilo zapestnice, ki se koristi pri vstopu v center in za zaklepanje garderobnih omaric.

8. V kolikor se spremenijo osebni podatki nas morajo člani o tem obvestiti.

9. Vsako sprejeto pravilo centra bo javno objavljeno in vsi člani so ga dolžni spoštovati.

PRAVICE ČLANOV
1. Stranke imajo pravico koristiti ponudbo športnega centra v času, ko je le ta obratuje.
2. Stanke imajo pravico izraziti njihove pritožbe mnenja in predloge, na recepciji centra v knjigi pohval in pritožb ali pa po elektronski pošti na naslov sus@eurofitness.com.
3. Stranke imajo pravico zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da nas o tem pisno obvesti po pošti na naslov ŠUS Evrofitness d.o.o., Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu sus@eurofitness.com.

PRAVILA V FITNESU
1. Pri vadbi v fitnesu je obvezna športna oprema. Posebej bomo pozorni na čiste športne copate, ki jih uporabljate samo za vadbo v čistih prostorih.
2. V času treninga v fitnesu je obvezna uporaba brisače.
3. Vadeči morajo skrbno ravnati z opremo v fitnesu. Po uporabi opreme v fitnesu so dolžni le to vrniti na svoje mesto in jo po uporabi, če so se med vadbo potili, obrisati. To posebej velja za kardio naprave, kjer se vadeči med vadbo najpogosteje potijo. Uporaba pripomočkov, ki niso del ponudbe in za sabo poščajo sledi ali vodijo v poškodbe in okvare opreme, naprav ter stavbe je strogo prepovedana.
4. Priporočamo, da si vadeči med treningom v fitnesu delijo določene rekvizite in se o njihovi uporabi med seboj dogovorijo.
5. Vadba na kardio napravah je omejena na 30 minut v primeru čakajočih uporabnikov.
6. Odnašanje rekvizitov iz fitnesa je strogo prepovedano.
7. Med vadbo morajo vadeči upoštevati pravila športnega centra in navodila delovnega osebja.
8. Samostojen vstop v fitnes osebam mlajšim od štirinajstega leta ni dovoljen.
9. Vnos pijače v steklenicah ni dovoljen, v fitnes tudi ni dovoljeno vnašati hrane.
10. Vstop v fitnes s športno torbo ni dovoljen.
11. Pred začetkom vadbe v fitnesu priporočamo temeljito ogrevanje.
12. V fitnesu odsvetujemo uporabo mobilnih telefonov. V kolikor jih vadeči nujno potrebujejo mora biti njihova uporaba intimna in ne sme motiti ostalih vadečih.
13. V primerih kakršnekoli nesreče ali poškodbe, čim prej obvestite osebje centra ter sledite njihovim navodilom.

PRAVILA V VEČNAMENSKI DVORANI
1. Pri vadbi v večnamenski dvorani je obvezna športna oprema. Posebej bomo pozorni na čiste športne copate, ki jih uporabljate samo za vadbo v čistih prostorih.
2. V času treninga v dvorani je obvezna uporaba brisače.
3. Vadeči morajo skrbno ravnati z opremo v dvorani. Po uporabi opreme so vadeči dolžni le to vrniti na svoje mesto in jo po uporabi, če so se med vadbo potili, obrisati.
4. Odnašanje rekvizitov iz dvorane je strogo prepovedano.
5. Uporaba dvorane je namenjena programom za skupinsko vadbo ter športnim igram.
6. Samostojen vstop v dvorano osebam mlajšim od štirinajstega leta ni dovoljen.
7. Udeležba na urah skupinske vadbe, 10 minut po njenem začetku, zaradi večjih možnosti poškodbe ni priporočljiva.
8. Vnos pijače v steklenicah ni dovoljen, v dvorano tudi ni dovoljeno vnašati hrane.
9. Vstop s športno torbo ni dovoljen.
10. V dvorani odsvetujemo uporabo mobilnih telefonov. V kolikor jih vadeči nujno potrebujejo mora biti njihova uporaba intimna in ne sme motiti ostalih vadečih.
11. Pred obiskom skupinske vadbe se prepričajte če je težavnostna stopnja in intezivnost posameznega programa skladna z vašo telesno pripravljenostjo in kondicijo.
12. Vadečim ne priporočamo, da zapustijo vadbo pred njenim zaključkom.
13. V primerih kakršne koli nesreče ali poškodbe, čim prej obvestite osebje centra ter sledite njihovim navodilom.

PRAVILA V GARDEROBAH
1. Omarice so namenjene za uporabo v času trajanja vadbe. Ko zapustite športni center morajo biti omarice prazne in odklenjene.
2. Priporočamo vam, da pustite svoje stvari med vadbo v omaricah in predno odidete na vadbo preverite, če ste jih dobro zaklenili.
3. Za zaklepanje garderobnih omaric se uporabljajo zapestnice, ki jih prejmete ob plačilu članarine in ostanejo v vaši lasti. V času svojega obiska v centru je priporočljivo da imate zapestnico ves čas pri sebi.
4. Bodite odgovorni do okolja in varčujte s porabljeno vodo. Poskrbite, da bodo smeti končale v koših za smeti. Prosimo vas, da ločujete odpadke.
5. V garderobah ni dovoljeno britje in depiliranje.
6. Vnos pijače v steklenicah ni dovoljen, v garderobe tudi ni dovoljeno vnašati hrane.
7. Priporočamo uporabo natikačev za hojo po garderobi, pod tuši in po Spa centru.
8. Odsvetujemo vam prinašanje vrednih stvari v športni center, v kolikor imate kakšen vreden predmet ga lahko pustite v sefih na recepciji centra.
9. Prosimo vas, da se po tuširanju posušite v predelu kopalnice in ne močite prostora pred garderobnimi omaricami.
10. Osebje centra ni odgovorno za krajo ali morebitno izgubo predmetov v omaricah ali garderobah.

PRAVILA V SPA CENTRU
1. Pred vstopom v Spa center se je potrebno obvezno oprhati in razkužiti noge. V kolikor se stranke pred vstopom v bazen ne stuširajo, lahko le to vodi v izključitev iz športnega centra, saj lahko takšno početje vodi v slabšanje kvalitete kopalne vode ter neizpolnjevanje higienskih standardov.
2. Bazen je namenjen plavalcem, neplavalcem vstop v bazen ni dovoljen, razen ob posebej organiziranih aktivnostih.
3. Prepovedan je vnos hrane in pijače v predel Spa centra.
4. Obvezna je uporaba kopalne garderobe (športne oprijete kopalke) in natikačev.
5. Prepovedana je uporaba s seboj prinešenih rekvizitov razen v dogovoru s kopališkim mojstrom.
6. Prepovedano je skakanje v bazen in plavanje pod vodo.
7. Upoštevajte omejitve števila oseb v bazenu, savni in jacuziju.
8. Upoštevajte kopališki red, označbe na bazenu in navodila kopališkega mojstra.

PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
ŠUS Eurofitness zagotavlja, da bo vaše osebne podatke skrbno varoval in jih uporabljal v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 in veljavni predpisi v Sloveniji), Pravili o varovanju osebnih podatkov ŠUS Eurofitness in internimi akti podjetja.
V Športnem centru ŠUS Eurofitness, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.
Pooblaščena oseba ŠUS Eurofitnessa, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je direktor podjetja Gregor Pečovnik.
ŠUS Eurofitness zbira naslednje osebne podatke posameznika – člana/-ice športnega centra:
Ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronsko pošto in telefon člana. v primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.
ŠUS Eurofitness zbira in obdeluje osebne podatke članov športnega centra za namene delovanja podjetja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠUS Eurofitnessa in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu športnega centra in njegovih članov.
Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo podjetje zbiralo in obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za:
a) vodenje evidence dolgotrajšnejših poškodb ali bolezni zaradi katerih je član/-ica nezmožen/-na obiskovati vadbo več kot 7 dni, kar je osnova za zamrznitev vadnine, pri čemer mora posameznik predstavnike ŠUS Eurofitnessa obvestil/-a o boleznih oz. poškodbah;
b) obveščanje preko elektronske pošte ali telefona (v skladu s soglasjem) o ponudbah in dogodkih ter promociji ŠUS Eurofitnessa.
V primeru otroka pa privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov otroka za druge namene pa se izvaja le na podlagi soglasja, ki ga podpiše eden od staršev ali zakoniti zastopnik.
V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju obveznosti članstva in izvajanja aktivnosti.
ŠUS Eurofitness ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju.
Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.
Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov ŠUS Evrofitness d.o.o., Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu sus@eurofitness.com.
ŠUS Eurofitness zagotavlja, da bo izvajal vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠUS Eurofitness nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
Pravila o varovanju zasebnosti ŠUS Eurofitness se bodo po potrebi dopolnjevala in športni center ŠUS Eurofitness bo zagotovil ustrezno in sprotno obveščanje članov o tem.
Pravila o varovanju osebnih podatkov so del splošnih pravil ŠUS Euriofitness in so objavljena na spletnih straneh, na voljo pa so tudi na recepciji športnega centra.

Gregor Pečovnik
Direktor

WordPress Image Lightbox